BotoStoreβ
Добавить в BotoStore

Check bằng cú pháp /bd cặp . Ví dụ /bd btcusd

What can do this bot?Bot kiểm tra biểu đồ (Coin,Forex,Stocks,...). Cú pháp /bd

Dùng lệnh /bd cặp muốn check
Ví dụ /bd btcusd

Команды бота

Все команды должны начинаться с символа «/».

/bd
Để reset bot hoặc /bd (tên cặp dính liền vd: btcusd)
Поделиться ботом
Смотрите также